Integritetspolicy

 1. Dataskydd i korthet
  Allmänna anteckningar
  Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter.
  vad som händer när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter som du
  kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd
  Se vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.
  Insamling av uppgifter på denna webbplats
  Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
  Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Hans kontaktuppgifter
  Du kan läsa mer om detta i avsnittet "Information om den personuppgiftsansvarige" i denna dataskyddsförklaring.
  Hur samlar vi in dina uppgifter?
  Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara följande
  uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke när du besöker webbplatsen av vår IT-avdelning.
system. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på dygnet).

av sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

3 / 22

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Annat
Uppgifterna kan användas för att analysera ditt användarbeteende.
Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina personuppgifter.
personuppgifter som har lagrats. Du har också rätt att begära rättelse eller
begära radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling,
Du kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke på följande adress
begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om detta eller andra frågor om dataskydd.
Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker innan
särskilt med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram finns på följande sidor
Integritetspolicy.

 1. Hosting
  Innehållet på vår webbplats lagras hos följande leverantör:
  All-Inkl
  Leverantören är ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, ägare René Münnich, Hauptstraße 68, 02742
  Friedersdorf (nedan kallad All-Inkl). För mer information hänvisas till All-Inkls sekretesspolicy:
  https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.
  Användningen av All-Inkl grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har en
  legitimt intresse av att se till att vår webbplats presenteras så tillförlitligt som möjligt. I den mån en
  motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel.
  6 § 1 mom. 1 lit. a DSGVO och § 25 § 1 TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av kakor eller
  Tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG.
  omfattar. Samtycket kan återkallas när som helst.
  Bearbetning av jobb
  Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovanstående tjänst.
  avslutade. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen, som
  garanterar att den endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår
  instruktioner och i enlighet med GDPR.
 2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information
  Uppgiftsskydd
  Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina

4 / 22

personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna samt i enlighet med
av denna sekretesspolicy.
När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in.
Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Den nuvarande
Sekretesspolicyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur
och i vilket syfte detta görs.
Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) inte är en
kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot tredje parts åtkomst.
möjligt.
Anmärkning om det ansvariga organet
Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:
Ingo Christ
TunesForBusiness
Luisenstr. 15
44787 Bochum
Telefon: 023454485680
E-post: [email protected]
Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra har kontroll över följande
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.)
beslutar.
Lagringsperiod
Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna sekretesspolicy kommer följande uppgifter att sparas
Dina personuppgifter förblir hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du är en
göra en motiverad begäran om radering eller återkalla samtycke till databehandling,
dina uppgifter raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl för att lagra dina uppgifter.
personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skattelagstiftning eller handelslagstiftning).
I det senare fallet ska raderingen ske när dessa skäl inte längre föreligger.
Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats
Webbplats
Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt
Grund för artikel 6.1 a i DSGVO eller artikel 9.2 a i DSGVO, om det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter.
behandlas i enlighet med artikel 9.1 i DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföringen
personuppgifter till tredje land, sker behandlingen av uppgifterna också på grundval av art.
49.1 a DSGVO. Om du samtycker till lagring av cookies eller till åtkomst till information i
din terminalutrustning (t.ex. genom fingeravtryck från enheten), utförs databehandlingen dessutom
på grundval av § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Används dina uppgifter för
Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina personuppgifter.
uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Dessutom behandlar vi dina uppgifter i den mån de är
är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO.
Databehandlingen kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f.
DSGVO. De relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall förklaras nedan.
punkterna i denna sekretesspolicy.

5 / 22

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder
Vi använder bland annat verktyg från företag som är baserade i USA eller andra länder.
tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. När dessa verktyg är aktiva, kan din
personuppgifter överförs till och behandlas i dessa tredjeländer. Vi påpekar följande
att det inte går att garantera en uppgiftsskyddsnivå som är jämförbar med den i EU i dessa länder.
Amerikanska företag är till exempel skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter.
utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte
Amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) att använda dina uppgifter på amerikanska servrar för sina egna syften.
Bearbeta, utvärdera och permanent lagra uppgifter för övervakningsändamål. Vi har hänvisat till dessa
bearbetningsverksamheten har inget inflytande.
Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan ge ett
när som helst återkalla ett redan lämnat samtycke. Lagligheten av de uppgifter som samlats in fram till återkallelsen
Uppgiftsbehandlingen påverkas inte av återkallelsen.
Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall samt mot
Direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR)
OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR
DE HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST FRÅNTRÄDA AVTALET AV SKÄL SOM BEROR PÅ DERAS SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER.
SITUATION, INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER.
DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR EN INVÄNDNING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER.
PROFILERING. DEN RESPEKTIVE RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN,
SE DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU HAR INVÄNDNINGAR,
VI INTE LÄNGRE KOMMER ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER I FRÅGA, ÄR DET
SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN.
BEVISA ATT DERAS INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ÄR ÖVERORDNADE ELLER ATT
BEHANDLINGEN TJÄNAR SYFTET ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA
RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 DSGVO).
DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING,
DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER.
DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA I SYFTE ATT GÖRA SÅDAN REKLAM
DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM.
ANSLUTNING. OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER ATT
DÄREFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDS FÖR DIREKTREKLAM (MOTSÄGELSE).
I ENLIGHET MED ARTIKEL. 21 ABS. 2 GDPR).
Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller sitt hemvist.
eller den plats där det påstådda intrånget sker. Rätten att överklaga skall inte påverka andra möjligheter att överklaga.
administrativa eller rättsliga åtgärder.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att återkalla uppgifter som vi har samlat in på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.
automatiserad behandling, till sig själv eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format.
för att få uppgifterna överlämnade. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer vi att
Detta kommer endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

6 / 22

Information, radering och korrigering
Inom ramen för de tillämpliga lagbestämmelserna har du rätt att när som helst kostnadsfritt få följande information
Information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt om de
Syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, rätten till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och
För ytterligare frågor om personuppgifter kan du kontakta oss när som helst.
Rätt att begränsa behandlingen
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du kan när som helst kontakta oss i detta syfte. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall
följande fall:
Om du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter som vi har lagrat hos oss, kräver vi följande
Det är oftast dags att kontrollera detta. Under den tid som översynen pågår har du rätt att
Begär att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/ sker på ett olagligt sätt kan du
begära begränsning av databehandling i stället för radering.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter men du vill använda dem för att utöva,
försvar eller hävdande av rättsliga anspråk, har du rätt att, i stället för att
begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan
dina och våra intressen. Så länge som det inte har fastställts vems intressen som ska beaktas.
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
att kräva.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter användas av
endast med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller använda din rätt att
försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
juridisk person eller av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen, eller
i en medlemsstat behandlas.
SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex.

Till exempel kräver beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör en SSL- eller TLS-anslutning.
Kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren föregås av

?http://? ändras till ?https://? och lås-symbolen visas i webbläsaren.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte
läsas av tredje part.
Invändning mot reklammejl
Användning av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för skyldigheten att lämna avtryck i syfte att skicka
Mot att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts motsätter vi oss härmed att det skickas.
Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av
reklaminformation, till exempel genom skräppost.

 1. Insamling av uppgifter på denna webbplats
  Cookies

7 / 22

Våra webbsidor använder så kallade "cookies", som är små datapaket som skickas till din dator.
inte skada din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session
(sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminal. Sessionscookies
raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies finns kvar på din terminal.
lagras tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies).
kakor). Cookies från tredje part gör det möjligt att integrera vissa tjänster från

Tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).
Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa
Webbplatsens funktioner skulle inte fungera utan dem (t.ex. funktionen för kundvagnen eller visningen av
av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarnas beteende eller i reklamsyfte.
användas.
Cookies, som används för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla
vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för funktionen för kundvagnen) eller för att optimera
webbplats (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) är nödvändiga (nödvändiga cookies), lagras på
lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies som är nödvändiga för att
tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån samtycke till
lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, kan
Behandling som uteslutande grundar sig på detta samtycke (artikel 6.1 a DSGVO och 25.1 §).
TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och att
Tillåta cookies endast i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt.
och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Med hjälp av
Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbplats.
Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på den här webbplatsen genom att följa denna länk.
Integritetspolicy.
Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler.
Filer som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Typ och version av webbläsare
Operativsystem som används
Hänvisande URL
Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
Tid för serverförfrågan
IP-adress
Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.
Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har
ett legitimt intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras ?
Serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.
Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från
Förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du lämnar där för att behandla förfrågan.

8 / 22

och sparas av oss för att vi ska kunna svara på eventuella uppföljningsfrågor. Vi avslöjar inte dessa uppgifter utan din
Samtycke ytterligare.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, i den mån din förfrågan avser följande
För att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.
är nödvändigt. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse i följande fall
effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller om din
Samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.
kan återkallas.
De uppgifter som du anger i kontaktformuläret stannar hos oss tills du ber oss radera dem.
återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna eller om syftet med lagringen av uppgifterna inte längre är tillämpligt.
(t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser ?
särskilt lagringsperioder ? ska förbli oförändrade.
Förfrågan via e-post, telefon eller fax
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan, inklusive alla de
(namn, förfrågan) för att behandla din begäran.
lagras och behandlas av oss. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, i den mån din förfrågan avser följande
För att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.
är nödvändigt. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse i följande fall
effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller om din
Samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.
kan återkallas.
De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss att radera dem.
återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna eller om syftet med lagringen av uppgifterna inte längre är tillämpligt.
(t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser ?
särskilt lagstadgade lagringsperioder ? ska förbli oförändrade.
Kommentarfunktionen på denna webbplats
För kommentarfunktionen på denna sida kan du förutom din kommentar även ange information om tiden
när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det namn som du har använt för att
Det valda användarnamnet sparas.
Lagring av IP-adressen
Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för användare som skriver kommentarer. Eftersom vi
Om vi inte kontrollerar kommentarer på denna webbplats innan de publiceras, behöver vi dessa uppgifter för att kunna
av lagöverträdelser, såsom förolämpningar eller propaganda mot författaren.
Prenumerera på kommentarer
Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter att ha registrerat dig. Du kommer att få en
Bekräftelsemail för att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen. Du kan använda detta
funktion när som helst via en länk i informationsmeddelandena. De uppgifter som samlas in i samband med prenumerationen på
I detta fall raderas de uppgifter som anges i kommentarerna, och om du använder dessa uppgifter för andra ändamål raderas de.
och vid andra tillfällen (t.ex. beställning av nyhetsbrev) förblir dessa uppgifter i vår ägo.
utan med oss.
Lagringsperiod för kommentarerna

9 / 22

Kommentarerna och de tillhörande uppgifterna sparas och finns kvar på denna webbplats,
tills det kommenterade innehållet har raderats helt och hållet eller tills kommentarerna har raderats av juridiska skäl.
måste raderas (t.ex. kränkande kommentarer).
Rättslig grund
Lagringen av kommentarerna grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Detta kan du göra genom att skicka ett informellt meddelande via e-post.
Skicka till oss. Lagligheten av den databehandling som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

orörd.

 1. Sociala medier
  Sociala medier med Shariff
  På denna webbplats används sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram),
  Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).
  Du kan vanligtvis känna igen de sociala medierna på deras respektive logotyper.
  För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi dessa element endast tillsammans.
  med den så kallade Shariff-lösningen. Denna applikation förhindrar att de cookies som är integrerade på denna webbplats kan
  Sociala medier lämnar dina personuppgifter vidare till
  överförs till respektive leverantör.
  Endast när du aktiverar respektive sociala medieelement genom att klicka på den tillhörande knappen,

en direkt anslutning till leverantörens server upprättas (samtycke). Så snart du använder den sociala
medieelement, kommer respektive leverantör att få information om att du använder din IP-adress för att få tillgång till denna

webbplats som du har besökt. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive konto i sociala medier (t.ex. Facebook)
Om du är inloggad kan leverantören tilldela ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto.
Aktiveringen av insticksprogrammet utgör ett samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO och 25.1 §.
TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.
Användningen av tjänsten sker för att få de samtycken som krävs enligt lag för att använda tjänsten.
av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i DSGVO.
Facebook
På den här webbplatsen finns delar av det sociala nätverket Facebook. Leverantören av denna tjänst är
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna är
Enligt Facebook överförs uppgifterna dock även till USA och andra tredjeländer.
Du hittar en översikt över Facebooks sociala medier här:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och
Facebook-servern är etablerad. Facebook får därmed information om att du besöker denna webbplats med din IP-adress.

webbplats som du har besökt. Om du klickar på Facebooks gilla-knapp när du är inne på ditt Facebook-konto kommer du inte att kunna se den.
konto kan du koppla innehållet på den här webbplatsen till din Facebook-profil.

Detta gör det möjligt för Facebook att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka följande,
att vi i egenskap av leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning.
som du får via Facebook. Du hittar mer information om detta i sekretesspolicyn för
Facebook på:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

10 / 22

I den mån samtycke har erhållits sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av följande
Artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. I den mån inget
Om samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på våra legitima affärsintressen.
intresse för största möjliga synlighet i sociala medier.
I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och överförs till
Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland som är gemensamt ansvarig för denna databehandling (artikel 26).
GDPR). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna.
uppgifter och deras vidarebefordran till Facebook. Den behandling som sker efter vidarebefordran av
Facebook är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss tillsammans
har registrerats i ett avtal om gemensam bearbetning. Texten till avtalet
Du hittar avtalet under:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda följande
av dataskyddsinformationen när du använder Facebook-verktyget och för dataskyddet säkert.

Införande av verktyget på vår webbplats. För datasäkerheten på Facebook
produkter, är Facebook ansvarig. Den registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) i fråga om uppgifter som samlats in på

Facebook, du kan göra anspråk direkt från Facebook. Om du vill använda
Om du hävdar dina rättigheter som registrerad hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Mer information finns här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und
https://www.facebook.com/policy.php.
Twitter
Funktioner i Twitter-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner är
erbjuds av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02.
AX07, Irland.
När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och
Twitter-servern är etablerad. Twitter får därmed information om ditt besök på denna webbplats.
Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" kommer de webbplatser du besöker att länkas till följande
kopplas till ditt Twitter-konto och görs känd för andra användare. Vi vill påpeka att vi
eftersom leverantören av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och hur de används av
Twitter får. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på följande adress:
https://twitter.com/de/privacy.
I den mån samtycke har erhållits sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av följande
Artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. I den mån inget
Om samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på våra legitima affärsintressen.
intresse för största möjliga synlighet i sociala medier.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Mer information finns här:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna under
Ändra https://twitter.com/account/settings
Instagram
Funktionerna i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner är

11 / 22

erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irland.
När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och
Instagram-servern är etablerad. Instagram får därmed information om besöket på denna webbplats.
genom dig.
Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att
länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att spåra ditt besök på denna webbplats.
till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon
få kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och hur Instagram använder dem.
I den mån samtycke har erhållits sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av följande
Artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. I den mån inget
Om samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på våra legitima affärsintressen.
intresse för största möjliga synlighet i sociala medier.
I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och överförs till
Facebook eller Instagram, vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvarig för denna databehandling.
(artikel 26 i GDPR). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till
att uppgifterna samlas in och skickas till Facebook eller Instagram. De uppgifter som samlas in efter vidarebefordran
Den behandling som utförs av Facebook eller Instagram ingår inte i det gemensamma ansvaret.
De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam
bearbetning registreras. Du hittar avtalstexten på följande adress:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda följande
av informationen om dataskydd när du använder Facebook- eller Instagram-verktyget och för att
Den som använder verktyget på vår webbplats ansvarar för att dataskyddslagarna följs. För
Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook- och Instagram-produkterna. Den registrerades rättigheter
(t.ex. en begäran om information) om de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram, kan du
direkt med Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss, är vi
måste vidarebefordra dem till Facebook.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Mer information finns här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.
Tumblr
På den här webbplatsen används knappar och andra delar av Tumblr-tjänsten. Leverantören är Tumblr, Inc,
35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.
När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och
Tumblr-servern är etablerad. Tumblr får därmed information om ditt besök på denna webbplats.
Med Tumblr-knapparna kan du dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller ge den till
leverantör på Tumblr. När du går in på en av våra webbplatser med en Tumblr-knapp, kommer
webbläsaren upprättar en direkt anslutning till Tumblrs servrar. Vi har inget inflytande över
Omfattningen av de uppgifter som Tumblr samlar in och överför med hjälp av det här insticksprogrammet. Enligt den nuvarande statusen
Användarens IP-adress och webbadressen till respektive webbplats överförs.

12 / 22

I den mån samtycke har erhållits sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av följande
Artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. I den mån inget
Om samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på våra legitima affärsintressen.
intresse för största möjliga synlighet i sociala medier.
Mer information om detta finns i Tumblrs sekretesspolicy på följande adress:
https://www.tumblr.com/privacy/de.
Pinterest
På den här webbplatsen använder vi delar av det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest.
Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.
När du öppnar en sida som innehåller ett sådant element upprättar din webbläsare en direkt anslutning till
servrarna på Pinterest. Detta sociala medieelement överför därmed logguppgifter till servern
från Pinterest till USA. Dessa logguppgifter kan innehålla din IP-adress, adressen på den webbplats som du använder.
Besökta webbplatser som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsartyp och inställningar,
Datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.
I den mån samtycke har erhållits sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av följande
Artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. I den mån inget
Om samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på våra legitima affärsintressen.
intresse för största möjliga synlighet i sociala medier.
Ytterligare information om syftet, omfattningen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av
Pinterest samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i
Integritetspolicyn för Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 1. Nyhetsbrev
  Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig.
e-postadress och information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till

e-postadress och samtycker till att få nyhetsbrevet. Ytterligare
Uppgifter samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för följande ändamål
skicka den begärda informationen och inte vidarebefordra den till tredje part.
Behandlingen av de uppgifter som anges i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på följande sätt
Grunden för ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Det samtycke som ges för lagring av
uppgifter, e-postadressen och hur de används för att skicka nyhetsbrevet när som helst.
till exempel genom att klicka på länken för avregistrering i nyhetsbrevet. Lagligheten av de uppgifter som redan samlats in
Uppgiftsbehandlingen påverkas inte av återkallelsen.
De uppgifter som du lämnar till oss för att ta emot nyhetsbrevet lagras av oss tills du begär det.
lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten och raderas när nyhetsbrevet är slut.
Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller om syftet inte längre uppfylls, raderas dina uppgifter från listan över nyhetsbrevsutskick. Vi
förbehåller oss rätten att ta bort e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för
vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO.
Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.
När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att sparas hos oss eller hos

13 / 22

kan lagras i en svart lista, i den mån detta krävs för att förhindra framtida
utskick krävs. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att delas med följande
andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att
Uppfyllande av rättsliga krav vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i
Artikel 6.1 f i DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan lägga till ditt namn i den
lagring om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

 1. Plugins och verktyg
  YouTube med förbättrat dataskydd
  Den här webbplatsen innehåller videor från webbplatsen YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited
  (?Google?), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
  Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube orsakar detta läge följande
  YouTube lagrar inte information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon.
  Visa. Överföringen av uppgifter till YouTube-partners möjliggörs av det utökade dataskyddsläget.
  är däremot inte nödvändigtvis uteslutet. YouTube ? oavsett om du tittar på en video eller inte.
  ? upprättar en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.
  Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till servrarna hos
  YouTube är etablerat. Den talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.
  Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att direkt spåra ditt surfbeteende.

till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Logga ut från ditt konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet när du startar en video.
eller jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. fingeravtryck). På detta sätt
YouTube kan få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat följande
används för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och
Förhindra försök till bedrägeri.
I förekommande fall kan ytterligare databehandlingar utföras efter det att en YouTube-video har startat.
som vi inte har något inflytande över.
YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt.
Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån som en motsvarande
Om samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a.
DSGVO och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till
information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG.
Samtycket kan återkallas när som helst.
För mer information om sekretess hos YouTube, se deras sekretesspolicy på följande adress:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Fonts
Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts för enhetlig visning av typsnitt som utvecklats av Google.
tillhandahålls. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de teckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne,
för att visa texter och teckensnitt korrekt.
För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar.
rekord. Detta gör det möjligt för Google att veta att din IP-adress har använts för att komma åt denna webbplats.
kallades in. Användningen av Google Fonts grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.

14 / 22

Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att typsnittet presenteras enhetligt på webbplatsen.
Webbplats. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande
på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring.
av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i
i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Om din webbläsare inte stöder Google Fonts används ett standardtypsnitt i din dator.
Du hittar mer information om Google Fonts på följande webbplats
https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Font Awesome (lokal hosting)
Den här webbplatsen använder Font Awesome för att visa teckensnitt på ett konsekvent sätt. Font Awesome är lokal
installerad. En anslutning till Fonticons, Inc:s servrar sker inte.
För mer information om Font Awesome, se Font Awesome Privacy Policy på:
https://fontawesome.com/privacy.
MyFonts
Den här webbplatsen använder MyFonts. Detta är typsnitt som visas i webbläsaren när du besöker vår webbplats.
webbläsaren för att säkerställa ett enhetligt typsnitt vid visning av webbsidan.
garanti. Leverantören är Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn,
Massachusetts 01801, USA.
För att kontrollera att licensvillkoren följs och antalet månatliga sidvisningar,
MyFonts överför din IP-adress tillsammans med webbadressen till vår webbplats och våra avtalsuppgifter.
till sina servrar i USA. Enligt Monotype lagras din IP-adress omedelbart efter överföringen.
anonymiseras så att inga ytterligare hänvisningar till en person kan göras (anonymisering).
För mer information, se Monotypes sekretesspolicy på följande adress

https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

Google Maps
Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna
Informationen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat,
Google kan använda Google Fonts för att visa teckensnitt på ett enhetligt sätt. På
När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de nödvändiga teckensnitten i webbläsarens cache för att visa text och
Visa teckensnitt korrekt.

Google Maps används för att vår närvaro på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt.
erbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta representerar

utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån en motsvarande
Om samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a.
DSGVO och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till
information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG.

15 / 22

Samtycket kan återkallas när som helst.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Mer information finns här:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Du hittar mer information om hanteringen av användaruppgifter i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
OpenStreetMap
Vi använder karttjänsten OpenStreetMap (OSM).
Vi integrerar kartmaterialet från OpenStreetMap på OpenStreetMap-stiftelsens server i St.
John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. Storbritannien anses vara
ett säkert tredje land när det gäller dataskyddslagstiftning. Detta innebär att Storbritannien har en nivå av dataskydd som
vilket motsvarar nivån för dataskydd i Europeiska unionen. När du använder
OpenStreetMap-kartor upprättas en anslutning till OpenStreetMap Foundations servrar.
Bland annat kan din IP-adress och annan information om ditt beteende på denna webbplats lämnas vidare till
OSMF kan vidarebefordras. OpenStreetMap kan lagra cookies i din webbläsare för detta ändamål.
eller använder jämförbar igenkänningsteknik.

OpenStreetMap används för att våra onlinetjänster ska kunna presenteras på ett attraktivt sätt.
erbjudanden och enkel lokalisering av de platser som vi anger på webbplatsen. Detta är en

berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke
har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 6.1 a i DSGVO och § 6.1 a i DSGVO.
25.1 TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av kakor eller tillgång till information.
i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket är
kan återkallas när som helst.
Google reCAPTCHA
Vi använder Google reCAPTCHA? (nedan kallad "reCAPTCHA") på den här webbplatsen. Leverantören är Google
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i en
kontaktformuläret) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål
reCAPTCHA analyserar webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Dessa
analysen startar automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För analysen
reCAPTCHA analyserar olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit inne på webbplatsen och hur länge han eller hon har varit inne på webbplatsen).
webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till
Google vidarebefordrade.
Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökare får ingen information om
att en analys äger rum.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk.
automatiserad spionage och för att skydda mot SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärs
Behandlingen sker uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i DSGVO.
TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till information i
användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket är
kan återkallas när som helst.

16 / 22

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och i
Googles användarvillkor på följande länkar:
https://policies.google.com/privacy?hl=de och
https://policies.google.com/terms?hl=de.
hCaptcha
Vi använder hCaptcha (nedan kallad hCaptcha) på den här webbplatsen. Leverantören är Intuition Machines, Inc,
2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, USA (nedan kallat IMI).
Syftet med hCaptcha är att kontrollera om uppgifterna på denna webbplats (t.ex. i en
kontaktformuläret) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål
hCaptcha analyserar webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper.
Denna analys inleds automatiskt så snart besökaren besöker en webbplats där hCaptcha är aktiverad.
går in. För analysändamål utvärderar hCaptcha olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren vistas på webbplatsen).
besökaren på webbplatsen eller användarens musrörelser). Uppgifter som samlas in under analysen
De insamlade uppgifterna skickas till IMI. Om hCaptcha används i "osynligt läge", kan
analyserna utförs helt i bakgrunden. Besökarna på webbplatsen får inte veta att en
analysen äger rum.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk.
automatiserad spionage och för att skydda mot SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärs
Behandlingen sker uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i DSGVO.
TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till information i
användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket är
kan återkallas när som helst.
Databehandlingen baseras på standardavtalsklausuler som ingår i tillägget om databehandling till
ingår i IMI:s allmänna villkor eller i databehandlingsavtalen.
För ytterligare information om hCaptcha, se bestämmelserna om dataskydd och
Användarvillkor på följande länkar:
https://www.hcaptcha.com/privacy och
https://hcaptcha.com/terms.
Vänlig Captcha
Vi använder Friendly Captcha (nedan kallat "Friendly Captcha") på denna webbplats. Leverantören är Friendly
Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.
Friendly Captcha är avsedd att kontrollera om data som skrivs in på denna webbplats (t.ex. i en
kontaktformuläret) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål
Friendly Captcha analyserar webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Till
analysen utvärderar Friendly Captcha olika uppgifter (t.ex. anonymiserad IP-adress, referrer,
besökstider etc.). För mer information, se:
https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk.
automatiserad spionage och för att skydda mot SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärs
Behandlingen sker uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i DSGVO.
TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till information i
användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket är

17 / 22

kan återkallas när som helst.
Bearbetning av jobb
Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovanstående tjänst.
avslutade. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen, som
garanterar att den endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår
instruktioner och i enlighet med GDPR.
Cloudflare Turnstile
Vi använder Cloudflare Turnstile (nedan kallat Turnstile) på den här webbplatsen. Leverantören är Cloudflare
Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad Cloudflare).
Turnstile är avsedd att kontrollera om de uppgifter som läggs in på denna webbplats (t.ex. i en
kontaktformuläret) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål
Turnstile analyserar webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper.
Denna analys startar automatiskt så snart besökaren besöker en webbplats där Turnstile är aktiverad.
går in. För analysen utvärderar Turnstile olika uppgifter (t.ex. IP-adress, vistelsetid för besökaren).
besökaren på webbplatsen eller användarens musrörelser). Uppgifter som samlas in under analysen
samlas in kommer att vidarebefordras till Cloudflare.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk.
automatiserad spionage och för att skydda mot SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärs
Behandlingen sker uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i DSGVO.
TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring av cookies eller tillgång till information i
användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket är
kan återkallas när som helst.
Behandlingen av uppgifter grundar sig på standardavtalsklausuler, som du hittar här:
https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc/.
För mer information om Cloudflare Turnstile, se sekretesspolicyn på följande adress
https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/.
Wordfence
Vi har integrerat Wordfence på den här webbplatsen. Leverantören är Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave.
Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallad Wordfence).
Wordfence används för att skydda vår webbplats mot oönskad åtkomst eller skadlig
cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till servrarna hos
Wordfence så att Wordfence kan uppdatera sina databaser med de åtkomster som görs på vår webbplats.
och blockera dem vid behov.
Användningen av Wordfence grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören
har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot cyberattacker.
Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av följande
Grund för artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring.
av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i
i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

18 / 22

Mer information finns här:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.
Bearbetning av jobb
Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovanstående tjänst.
avslutade. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen, som
garanterar att den endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår
instruktioner och i enlighet med GDPR.
iThemes säkerhet
Vi har integrerat iThemes Security på denna webbplats. Leverantören är iThemes Media LLC, 1720
South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (nedan kallad "iThemes Security").
iThemes Security är utformad för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadlig
cyberattacker. I detta syfte samlar iThemes Security bland annat in din IP-adress, tid och källa till
inloggningsförsök och logguppgifter (t.ex. vilken webbläsare som används). iThemes Security installeras lokalt på vår webbplats.
servrar installerade.
iThemes Security skickar in IP-adresser för återkommande angripare till en central databas med
iThemes till USA (Network Brute Force Protection) för att förhindra sådana attacker i framtiden.
Användningen av iThemes Security grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot
cyberattacker. Om samtycke har begärts utförs behandlingen av följande personer
uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket är

lagring av kakor eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. enhet)
fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ninja brandvägg
Vi har integrerat Ninja Firewall på den här webbplatsen. Leverantören är NinTechNet Limited, Unit 1603,
16th Floor, The L. Plaza 367 - 375 Queen's Road Central Sheung Wan, Hong Kong (nedan kallad Ninja
Brandvägg).
Ninja Firewall används för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadlig
cyberattacker. För detta ändamål samlar Ninja Firewall in IP-adress, begäran, referrer och tid för den
Tillgång till sidan. Ninja Firewall är inbäddad på våra egna servrar och överför inte någon
personuppgifter till leverantören av verktyget eller andra tredje parter.
Vi har aktiverat IP-anonymisering med Ninja Firewall, så att verktyget endast visar IP-adressen i
registreras i förkortad form.
Användningen av Ninja Firewall baseras på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot
Cyberattacker.
SoundCloud
På den här webbplatsen används plugins från det sociala nätverket SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners
House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Storbritannien). SoundCloud-plugins
Du kan känna igen detta genom SoundCloud-logotypen på de berörda sidorna.

19 / 22

När du besöker den här webbplatsen, efter att ha aktiverat insticksprogrammet, upprättas en direkt anslutning mellan
mellan din webbläsare och SoundCloud-servern. SoundCloud får därmed den information som
du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på knappen "Gilla" eller "Dela" raderas din IP-adress.
medan du är inloggad på ditt SoundCloud-konto kan du se innehållet i dessa
till din SoundCloud-profil och/eller dela den. Detta gör det möjligt för SoundCloud att ge din
användarkonto vid besök på denna webbplats. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna
inte får kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och SoundClouds användning av dem.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet på webbplatsen.
Sociala medier. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen.
uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket är

lagring av kakor eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. enhet)
fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Storbritannien anses vara ett säkert tredje land enligt dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att Storbritannien är ett
har en dataskyddsnivå som är likvärdig med dataskyddsnivån i Europeiska unionen.
För mer information, se SoundClouds sekretesspolicy på:
https://soundcloud.com/pages/privacy.
Om du inte vill att SoundCloud ska koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt SoundCloud-användarkonto kan du göra det.

logga ut från ditt SoundCloud-användarkonto innan du laddar ner något innehåll från SoundCloud.
Aktivera plugins.

Spotify
Funktioner från musiktjänsten Spotify är integrerade på denna webbplats. Leverantören är Spotify AB,
Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm i Sverige. Du kan känna igen Spotify-plugins på den gröna logotypen.
på denna webbplats. Du hittar en översikt över Spotify-plugins på:
https://developer.spotify.com.
Detta innebär att när du besöker denna webbplats via insticksprogrammet kan en direkt anslutning upprättas mellan din
webbläsaren och Spotify-servern är etablerade. Spotify får därmed information om att du använder
din IP-adress har besökt denna webbplats. Om du klickar på Spotify-knappen när du är i
Om du är inloggad på ditt Spotify-konto kan du se innehållet på den här webbplatsen på din Spotify-profil.
länk. Detta gör det möjligt för Spotify att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto.
Vi vill påpeka att cookies från Google Analytics används när du använder Spotify,
så att dina användningsuppgifter också kan överföras till Google när du använder Spotify.
Google Analytics är ett verktyg från Google-koncernen för att analysera användarnas beteende och är baserat i USA.
Spotify är ensamt ansvarig för denna integration. Som webbplatsoperatör har vi inget inflytande över detta.
bearbetningen har inget inflytande.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen har en tilltalande akustisk design.
Webbplats. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande
på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket tillåter lagring.
av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i
i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Mer information finns i Spotifys sekretesspolicy:
https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.
Om du inte vill att Spotify ska koppla ditt besök på denna webbplats till ditt Spotify-användarkonto, vänligen kontakta oss.

20 / 22

logga ut från ditt Spotify-användarkonto.

 1. Egna tjänster
  OneDrive
  Vi har integrerat OneDrive på den här webbplatsen. Leverantören är Microsoft Ireland Operations
  Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (nedan kallat "företaget").
  ?OneDrive?).
  OneDrive gör det möjligt för oss att inkludera ett uppladdningsområde på vår webbplats där du kan ladda upp innehåll.
  ladda upp innehåll. När du laddar upp innehåll lagras det på OneDrive-servrarna.
  När du går in på vår webbplats upprättas också en anslutning till OneDrive, så att
  OneDrive kan fastställa att du har besökt vår webbplats.
  Användningen av OneDrive grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören
  har ett legitimt intresse av att ha ett tillförlitligt uppladdningsområde på sin webbplats. I den mån en
  motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel.
  6.1 a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.
  Bearbetning av jobb
  Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovanstående tjänst.
  avslutade. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen, som
  garanterar att den endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår
  instruktioner och i enlighet med GDPR.
  Google Drive
  Vi har integrerat Google Drive på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"),
  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
  Google Drive gör det möjligt för oss att inkludera ett uppladdningsområde på vår webbplats där du kan ladda upp innehåll.
  ladda upp innehåll. När du laddar upp innehåll lagras det på Google Drive-servrarna.
  lagrade. När du går in på vår webbplats upprättas också en anslutning till Google Drive.
  så att Google Drive kan fastställa att du har besökt vår webbplats.
  Användningen av Google Drive grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO.
  Webbplatsoperatörer har ett legitimt intresse av att ha ett tillförlitligt uppladdningsområde på sin webbplats.
  Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av följande
  Grund för artikel 6.1 a i DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.
  Bearbetning av jobb
  Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovanstående tjänst.
  avslutade. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen, som
  garanterar att den endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med vår
  instruktioner och i enlighet med GDPR.
  Källa:
  https://www.e-recht24.de